زبان فارسی‎

اللغة العربية

 

برنامه روزانه

 

 

 

 

 

 

مکث

 

معافیت

 

زمان روز

درس

استراحت صبحانه در درس

 

 دقیقه 15

 

07:30-09:15 ساعت

 1 درس

 

 

 

 

 

 

استراحت مدرسه 1

 

 دقیقه 20

 

09:15-09:35 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

مکث در درس

 

   دقیقه 5

 

09:35-11:10 ساعت

2 درس

 

 

 

 

 

 

استراحت مدرسه 2

 

 دقیقه 20

 

11:10-11:30 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

توقف

 

 دقیقه 5

 

11:30-12:15 ساعت

5 درس

 

 

 

 

12:20-13:05 ساعت

6 درس

 

 

 

 

 

 

خوردن و استراحت مدرسه

 

دقیقه 30

 

13:05-13:35 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:35-14:20 ساعت

7 درس